HUHT

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Ghi chú

1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm

NXB Giáo dục

1999

 

Sách in

5

Gt chính

2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Quốc Vượng

NXB Giáo dục

2009

Sách in

5

TLTK

3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

TS. Huỳnh Công Bá

NXB ĐH Huế

 

 

 

 

4

Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ

Trần Ngọc Thêm

Nxb VHVN

2014

Sách in

1

TLTK

5

Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai

Trần Ngọc Thêm

Nxb VHVN

2016

Sách in

1

TLTK

6

Tìm hiểu về bản sắc văn hóa Việt Nam cái nhìn hệ thống – loại hình

Trần Ngọc Thêm

Nxb VHVN

2004

Sách in

1

TLTK

7

Văn hóa người Hoa Nam Bộ

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM

Nxb VHVN

2016

Sách in

2

TLTK

8

Một nền văn hóa văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú

Hà Minh Đức

Nxb Chính trị

2014

Sách in

1

TLTK

9

Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng – tiểu vùng ở Việt Nam

Huỳnh Công Bá

Nxb Thuận Hóa

2015

Sách in

1

TLTK

10

Văn hóa dân tộc ít người

Lê Trung Vũ

Nxb VHTT

2013

Sách in

1

TLTK

11

Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt

Leopold Cadiere

Nxb Thuận Hóa

2015

Sách in

1

TLTK