HUHT

Đường lối Cách mạng Đảng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số lượng

Loại hình sách

Số cá biệt

Ghi chú

1

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiều tác giả

Nxb Chính trị Quốc gia

2017

 

Sách in

 

Bổ sung

2

Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Thắng lợi và bài học

Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

1 cuốn

Sách in

 

 

3

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi và bài học

Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

 

 

 

Sách in

 

 

4

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới

TS. Lê Nhị

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

2 cuốn

Sách in

 

 

5

Đường lối cách mạng Đảng

Nhiều tác giả

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

5 cuốn

Sách in

 

 

6

Ngân hàng câu hỏi đường lối cách mạng Đảng

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

1 cuốn

Sách in

V1943