HUHT

Giao tiếp trong kinh doanh

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại

TL

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Gt giao tiếp trong kinh doanh

Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa

Nxb ĐHKTQD

2012

Sách in

5

 

Gt chính

2

Gt giao tiếp trong kinh doanh

Hà Khánh Nam Giao

Nxb Lao động

2011

Sách in

1

V1490

 

3

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng

Stphen E. Lucas

Tổng hợp TPHCM

2011

Sách in

02

V1064, 1066

 

4

Gt tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh

Nxb ĐHKTQD

2012

Sách in

5

V1693

 

5

Gt Kỹ năng thuyết trình

PGS.TS. Dương Thị Liễu

ĐHKTQD

2013

Sách in

05

V1597-1601

 

6

Best impressions in hospitality

Angie Michael

Delmar

2000

Sách in

1

L407

 

7

Join the conversation

Joseph Jaffe

Wiley

2007

Sách in

1

L853

 

8

The art of public speaking

Stphen E. Lucas

McGraw Hill

2009

Sách in

13

L942-955

 

9

Public speaking for college & Career

Hamolton Gregory

McGraw Hill

2009

Sách in

3

L1337-1339

 

10

Is peak speech is free make it matter

Paul E. Nelson, Scott Titsworth, Judy C. Pearson

McGraw Hill

2009

Sách in

1

L1005

 

11

Healing conversations. What to say when you, don’t know what to say

Nance Guilmartin

Jossey Bass

2010

Sách in

4

L458-1461

 

12

Innovative presentations for dummies

A Wiley Brant

Jossey Bass

2014

Sách in

1

L1551

 

13

Business And Professional Communication: Principles And Skills For Leadership [3rd ed.]

Steven A. Beebe, Timothy P. Mottet

Pearson Education

2015

Ebook

1

 

 

14

Business communication: building critical skills

Kaczmarek, Stephen Kyo; Locker, Kitty O.

McGraw Hill Irwin  

2016  

Ebook

1

 

 

15

The Art and Science of Business Communication: Skills, Concepts, Cases, and Application       

Chaturvedi, Mukesh Chaturvedi

Pearson Education, Year

 2017

Ebook

1

 

 

16

Business Communication Essentials: Fundamental Skills for the Mobile-Digital-Social Workplace (8th Edition)

Courtland L. Bovee, John V. Thill

 Pearson

2018

Ebook

1

 

 

17

Business Communication Skills Concepts Cases & Applications

P. D. Chaturvedi, Mukesh Chaturvedi

Pearson

2018

Ebook

1