HUHT

Kế toán quản trị

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Ghi chú

          1           

 Gt Kế toán quản trị

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

Nxb ĐH KTQD

2012

ebook

 

Gt chính

 

          2           

Management and Cost Accounting

Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster

Prentice

2007

ebook