HUHT

Khoa học môi trường

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Khoa học môi trường

Nguyễn Duy Chinh

 

ĐH Khoa học Huế

2008

Ebook

1

 

Gt chính

2

Môi trường ô nhiễm

Lê Văn Khoa

Nxb Giáo dục

2001

Ebook

 

 

 

3

Luật bảo vệ môi trường

 

 

 

 Ebook

 

 

 

4

Địa hóa môi trường

Mai Trọng Nhuận

ĐHQGHN

2001

Ebook

 

 

 

5

Environment

Petter H. Raven

Wiley

2010

Ebook 

 

 

 

6

Gt Môi trường học đại cương

ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo

Nxb ĐH QG tp HCM

2015

Ebook

1

 

TLTK

7

Cơ sở khoa học môi trường

Lưu Đức Hải

Nxb ĐHQGTPHCM

1999

Ebook

1

 

Gt chính

8

Gt Con người và môi trường

Lê Văn Khoa

Nxb Giáo dục

2011

Sách in

05

V1049-1053

TLTK

9

Bảo vệ môi trường du lịch

Lê Huy Bá

Nxb ĐH Công nghiệp TPHCM

2015

Sách in

02

V1865,1866

 

TLTK

10

Sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường du lịch

Tổng cục Du lịch

Nxb Thế giới

2009

Sách in

02

V108, 109

TLTK

11

Địa chất môi trường

Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Thế Thôn

Nxb ĐHQGHN

2008

Sách in

1

MBS

 

12

Environmental science a study of interrelationships

Eldon D. Enger, Bradley F. Smith

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

01

L1140

TLTK

13

Invironmental science a global concern

William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham

Nxb McGraw Hill

2012

Sách in

01

L1311

TLTK

14

Principles of Invironmental science inquiry & Applications

William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

01

L1592

TLTK

15

The legal & regulatory Invironmental of business

O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Jere W. Morehead, Robert N. Corley

Nxb McGraw Hill

2005

Sách in

01

L495

TLTK

16

The legal& regulatory environment of business

O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Jere W. Morehead, Marisa Anne Pagnattaro

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

03

L492, 608, 609

TLTK

17

The legal & regulatory Invironmental of business

O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Jere W. Morehead, Marisa Anne Pagnattaro

Nxb McGraw Hill

2010

Sách in

02

L493, 1147

TLTK

18

Concepts and application in ecosystem assessment

Walter V. Reid, Fikret Berkes, Thomas J. Wilbanks, Doris Capistrano

Nxb O Island Press

2006

Sách in

05

L635-639

TLTK

19

Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững

Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh

Nxb ĐHQGHN

2007

Sách in

03

V1024-1026