HUHT

Khoá luận tốt nghiệp

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Tourism Research Methods

Brent W.Riche

Cabi

2005

Sách in

4

L368, L369, L388

GT chính

2

Principles of Hotel Management

Kainthola, V. Prakesh

Global Media

2009

Ebook

 

 

TLTK

3

Developing Hospitality Properties and Facilities

Ransley, J., & Hadyn Ingram

Oxford

2004

Ebook

 

 

TLTK

4

The Business of Hotels

Medlik, S and H.Igram

Oxford

2000

Ebook

 

 

TLTK

5

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Quyết Thắng

Nhà xuất bản Tài chính

2014

Sách in

 

 

TLTK

6

Travel, Tourism and Hospitality Research

Ritchie B. and C.R.Goeldner

John Wiley and Son

1994

Sách in

1

 

TLTK

7

Những vấn đề cơ bản về PLS-SEM: Lý thuyết và thực hành

Nguyễn Minh Hà – Vũ Hữu Thành

NXB Kinh tế TPHCM

2018

Sách in

5

 

TLTK

8

Những vấn đề nâng cao trong mô hình phương trình cấu trức bình phương tối thiểu riêng phần

Joseph F.Hair, Marko Sarstedt, Christian M.Ringle – Siegfried P.Gudergan

NXB Kinh tế TPHCM

2020

Sách in

5

 

TLTK

9

Research and writing  Disertation in hospitality and Tourism

Clark, M., Riley, M. Wikie, E. and Wood, R. c.

Thomson. UK

2003

Sách in

1

 

TLTK

10

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn Đình Thọ

Nxb Tài Chính

2013

Sách in

2

330.7

TLTK

11

Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế quản trị

GS. TS. Nguyễn Thị Cành

Nxb ĐHQG TP HCM

2016

Sách in

1

330.61

TLTK

12

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn Đình Thọ

Nxb Tài Chính

2013

Sách in

2

330.7

TLTK

13

Nghiên cứu khoa học Xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành.

Anol Bhattacherjee, Đỗ Minh Tùng, Trần Quang Thái dịch

Nxb Đại học Quốc Gia Tp HCM

2015

Sách in

2

330.7

TLTK

14

Phương pháp nghiên cứu kinh tế.Kiến thức cơn bản

Trần Tiến Khai

Nxb Lao động xã hội

2014

Sách in

4

330.7

TLTK

15

Travel Survey Method. Quality and Future Directions

Peter Stopher, Cherl Stecher

Elsevier

2006

Sách in

 

L384

TLTK

16

Basic Statisstics for Social Research

Robert A. Hanneman,

Augustine J.Kposowa…

Jossey Bas

2013

Sách in

1

L1480

TLTK

17

Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ Năng mền cho nhà Khoa học

Gs. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Nxb Tổng hợp TP HCM

2013

Ebook

 

 

TLTK

18

Business Research Methods

Donal R. Cooper, Pamela S. Schindler

Mc Graw Hill

2006

Sách in

1

L481

TLTK

19

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Nxb Hồng Đức

2008

Sách in

2

 

TLTK

20

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Nxb Hồng Đức

2008

Sách in

2

 

TLTK

21

Research Methods in Tourism, Hospitality and Events Management

Paul Brunt, Susan Horner, Natalie Semley

SAGE Publications

2017

Ebook

 

 

TLTK

22

Research Methods for Leisure and Tourism

Anthony James Veal

Pearson Education Limited

2017

Ebook

 

 

TLTK

23

 

Theory and Practice in Hospitality and Tourism Research

Salleh Mohd Radzi, Mohd Faeez Saiful Bakhtiar, Zurinawati Mohi, Mohd Salehuddin Mohd Zahari, Norzuwana Sumarjan, C.T. Chik, Faiz Izwan Anuar

CRC Press

2014

Ebook

 

 

TLTK

24

Cultural Tourism Research Methods

Greg Richards, Wil Munsters

CABI,

2010

Ebook

 

 

TLTK

25

Tạp chí tiếng anh chuyên ngành

Các bộ csdl điện tử trong và ngoài nước

 

2021

Ebook

 

 

 

Hatlib.hueuni.edu.vn