HUHT

Kinh doanh điện tử trong du lịch và khách sạn

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

  1.  

Giáo trình Lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử

Nguyễn Thị Trường Giang

Nxb Chính trị Quốc Gia Sự Thật

2016

Sách in

5

 

 

  1.  

Introduction to e-Business: Management and Strategy [1 ed.]

Colin Combe

B/H

2006

file

 

 

Ebook

  1.  

E- Commerce and information technology in hospitality and tourism

Zongqing Zhou,Ph.D.

Nxb Delmar Learning

2004

1

L 440

 

TLTK

  1.  

Electronic Principles

Albert Paul Malvind

Mc GrawHill

1999

1

L1885

 

 

  1.  

E-Business and E Commerce management- Trategy implementation and practice

Dave Chaffey

Prentic Hall

2009

1

 

 

Ebook

  1.  

E-Business and E Commerce management- Trategy implementation and practice

Dave Chaffey

Prentic Hall

20011

1

Sách in

L1238

Ebook