HUHT

Kinh tế môi trường

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

 

        1            

Kinh tế môi trường học

Lê Huy Bá, Võ Đình Long

ĐHQGTPHCM

2001

 

 

http://nxbdhqghcm.edu.vn/san-pham/1/sach/44/moi-truong/1012/Kinh-te-moi-truong-hoc.htm

 

GV yêu cầu

        2            

Đại cương quản trị môi trường

Lê Huy Bá

ĐHQGTPHCM

2000

 

 

http://nxbdhqghcm.edu.vn/san-pham/1/sach/44/moi-truong/958/dai-cuong-quan-tri-moi-truong.htm

 

GV yêu cầu

        3            

Kinh tế vi mô

Lê Bảo Lâm

Thống kê

1999

 

 

http://sachkinhte.com.vn/san-pham/sach-kinh-te/sach-kinh-te-vi-mo-b0f8c/kinh-te-vi-mo–pgs.ts-le-bao-lam-ab3cd

 

GV yêu cầu

        4            

Economics of Natural Resource and the Environment

Pearce, D.W. and R. K. Turner

Press

1990

 

 

amazon.com/Economics-Natural-Resources-Environment-Pearce/dp/0801839874

Có sách của tác giả khác, sách yêu cầu đã cũ

GV yêu cầu

Không có.

        5            

Environmental Valuation in Developed Countries: Case Studies

            David W. Pearce

Edward Elgar Pub

2007

Ebook

 

 

 

 

        6            

Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững

Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh

Nxb ĐHQGHN

2007

Sách in

03

V1024-1026

 

 

        7            

Tác động về kinh tế xã hội và y tế của lũ lụt: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Nam

Trần Hữu Tuấn – Bùi Đức Tính

Nxb Đại học Huế

2010

Sách in

 

 

 

 

        8            

Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế

Trần Thanh Lâm

Nxb Lao Động

 

 

 

 

 

 

        9            

Economy & Envitonment Case Studies in VN

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Essays on Economic Valueation of Cultural And Natural Resources in VN

Trần Hữu Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

14

Định Giá môi trường Việt Nam

Trần Hữu Tuấn

Nxb ĐHH

 

 

 

 

 

 

15

Kinh tế học môi trường

Philipe Bontems

 

 

 

 

 

 

 

16

Quản lý môi trường

Keith Benton

 

 

 

 

 

 

 

17

Bg Kinh tế môi trường

Nguyễn Mạnh Hùng

ĐH Kinh tế Huế

2018

Ebook