HUHT

Kinh tế phát triển

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

        1             

Gt Kinh tế phát triển

PGS.TS. Phạm Ngọc Linh

ĐHKTQD

2013

Sách in

05

V1607 – V 1611

Gt chính

        2             

Gt Kinh tế phát triển

PGS.TS. Ngô Thắng Lợi

ĐHKTQD

2012

Sách in

05

V2007 – V 2011

TLTK

        3             

Economics of Development

Perkins, Dwight, Steven Radelet, Lindauer

New York

2013

Ebook

 

 

 

        4             

– Asian Development Bank: http://www.adb.org/

 

 

 

 

 

 

 

        5             

– Center for Global Development: http://www.cgdev.org/

 

 

 

 

 

 

 

        6             

– ELDIS: http://www.eldis.org/

 

 

 

 

 

 

 

        7             

– IDEAs: http://www.ideaswebsite.org/

 

 

 

 

 

 

 

        8             

-International Monetary Fund: http://www.imf.org/

 

 

 

 

 

 

 

        9             

– National Bureau of Economic Research: http://www.nber.org/

 

 

 

 

 

 

 

    10             

– Website of UNDP (tiếng Việt): http://www.undp.org.vn/

 

 

 

 

 

 

 

    11             

– Website of the World Bank (tiếng Việt): http://www.worldbank.org.vn