HUHT

Kỹ năng giao tiếp

 

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại

TL

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Gt giao tiếp trong kinh doanh

Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa

Nxb ĐHKTQD

2012

Sách in

5

 

Gt chính

2

Gt Kỹ năng thuyết trình

PGS.TS. Dương Thị Liễu

ĐHKTQD

2013

Sách in

05

V1597-1601

 

3

Bài giảng của giảng viên

 

 

 

 

 

 

 GV cung cấp

4

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng

Stphen E. Lucas

Tổng hợp TPHCM

2011

Sách in

02

V1064, 1066

 

5

The art of public speaking

Stphen E. Lucas

McGraw Hill

 

Sách in

13

L942-955

 

6

Public speaking for college & Career

Hamolton Gregory

McGraw Hill

2009

Sách in

3

L1337-1339

 

7

Best impressions in hospitality

Angie Michael

Delmar

2000

Sách in

1

L407

 

8

Innovative presentations for dummies

A Wiley Brant

 

2014

Sách in

1

L1551

 

9

Healing conversations. What to say when you, don’t know what to say

Nance Guilmartin

Jossey Bass

2010

Sách in

4

L458-1461

 

10

Join the conversation

Joseph Jaffe

Wiley

2007

Sách in

1

L853

 

11

Is peak speech is free make it matter

Paul E. Nelson, Scott Titsworth, Judy C. Pearson

McGraw Hill

2009

Sách in

1

L1005

 

12

Gt tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh

Nxb ĐHKTQD

2012

Sách in

5

V1693

 

13

Gt giao tiếp trong kinh doanh

Hà Khánh Nam Giao

Nxb Lao động

2011

Sách in

1

V1490

 

14

Business communication : building critical skills

Kaczmarek, Stephen Kyo; Locker, Kitty O.

2016   

McGraw Hill Irwin  

Ebook

 

 

Mới bổ sung 2020

15

Business And Professional Communication: Principles And Skills For Leadership [3rd ed.]

Steven A. Beebe, Timothy P. Mottet

2015

Pearson Education

Ebook

 

 

Mới bổ sung 2020

16

Body Language: How To Analyze People And Use Powerful Communication, Persuasion And Negotiation Skills To Influence People

Navarro, Philip; Houston, Joe

2018

 

Ebook

   

Mới bổ sung 2020