HUHT

Kỹ năng thuyết trình

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại

TL

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Gt Kỹ năng thuyết trình

PGS.TS. Dương Thị Liễu

ĐHKTQD

2013

Sách in

05

V1597-1601

GT chính

2

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng

Stphen E. Lucas

ĐH Duy Tân

2011

Sách in

02

V1064, 1066

 

3

The art of public speaking

Stphen E. Lucas

McGraw Hill

 

Sách in

13

L942-955

L948 Không có

4

Public speaking for college & Career

Hamolton Gregory

McGraw Hill

2009

Sách in

3

L1337-1339

 

5

Best impressions in hospitality

Angie Michael

Delmar

2000

Sách in

1

L407

 

6

Innovative presentations for dummies

A Wiley Brant

 

2014

Sách in

1

L1551

 

7

Healing conversations. What to say when you, don’t know what to say

Nance Guilmartin

Jossey Bass

2010

Sách in

4

L458-1461

 

8

Join the conversation

Joseph Jaffe

Wiley

2007

Sách in

1

L853

 

9

Is peak speech is free make it matter

Paul E. Nelson, Scott Titsworth, Judy C. Pearson

McGraw Hill

2009

Sách in

1

L1005

 

10

Presentation Skills Training

Christee Gabour Atwood

Association for Talent Development

2017

Ebook

 

 

Mới BS 2020

11

How to Run Seminars and Workshops: Presentation Skills for Consultants, Trainers, Teachers, and Salespeople [4th ed.]

Robert L. Jolles

Wiley

2017

Ebook

 

 

Mới BS 2020