HUHT

Lập trình website thương mại điện tử

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

        1

PHP 5 e-commerce development

Michael Peacock

Nxb McGraw Hill

2010

ebook

 

 

 

        2

Building website with TYPO3

Michael Peacock

Nxb McGraw Hill

2007

ebook

 

 

 

3

Xây dựng website thương mại điện tử

Ngô Văn Sơn,

Giáo trình lưu hành nội bộ, Khoa Du lịch – Đại học Huế

2014

 

 

 

GV cung cấp

        4

Pro Functional PHP Programming Application Development Strategies for Performance Optimization, Concurrency, Testability, and Code Brevity [1st edition]

Aley, Rob     

Apress

2018

Ebook

 

 

Ebook

MBS

5

Beginning PHP: Master the latest features of PHP 7 and fully embrace modern PHP development

David Carr; Markus Gray

Packt Publishing

2018

Ebook

 

 

Ebook

MBS

        6

Better PHP Development

Bruno Skvorc, Christopher Pitt, Reza Lavaryan, Thomas Punt, Younes Rafie

SitePoint

2017

Ebook

 

 

Ebook

MBS

7

Building E-Commerce Solutions with WooCommerce, 2nd Edition: Transform your WordPress website into a fully-featured e-commerce store with the power of WooCommerce

Robbert Ravensbergen

Packt Publishing

2015

Ebook

 

 

Ebook

MBS

8

Getting Started with nopCommerce: An in-depth, practical guide to getting your first e-commerce website up and running using nopCommerce

Brandon Atkinson

Packt Publishing

2013

Ebook

 

 

Ebook

MBS

9     

How to Build and Design a Website using WordPress : A Step-by-Step Guide with Screenshots

William S. Page

 

2020

Ebook

 

 

Ebook

MBS

10

Confident Web Design Master theFundamentals of Website Creation and Supercharge Your Career

Kenny Wood

Kogan Page

2017

Ebook

 

 

Ebook

MBS

11

Gt Thiết kế web

PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật, ThS. Lê Văn Hòa

ĐH Huế

2017

Sách in

05

V2016-2020

 

12

Dynamic web programming

Marty Mathews, John Cronan

Nxb McGraw Hill

2010

Sách in

1

L1151

 

13

Lập trình web bằng php 5.3 CSDL MySQL 5.1 –T.1

Phạm Hữu Khang

Nxb Phương đông

2010

 

3

 

TLTK

    14            

Lập trình web bằng php 5.3 CSDL MySQL 5.1 –T.2

Phạm Hữu Khang

Nxb Phương đông

2010

 

3

 

TLTK