HUHT

Lễ tân ngoại giao

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số cá biệt

Ghi chú

1

Lễ Tân ngoại giao thực hành

Vũ Anh Tuấn

NXB Chính trị Quốc Gia

2005

Ebook

 

GT chính

2

Nghị định của Chính phủ số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 về Nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài

Chính phủ

 

 

File

 

TLTK

3

Nghi thức và Lễ tân đối ngoại

Phùng Công Bách

Nhà xuất bản Thế giới

2009

Ebook

 

TLTK

 

4

Sở ngoại vụ Tỉnh TT Huế:http://sngv.thuathienhue.gov.vn/?gd=1&cn=298&tm=22

 

 

 

Liên kết

 

TLTK

5

Satows Diplomatic Practice

Roberts, Ivor;Satow, Ernest Mason

            Oxford University Press

2018

Ebook

 

MBS

6

United States Protocol: The Guide to Official Diplomatic Etiquette

Mary Mel Ambassador French, Tom Kean

Rowman & Littlefield Publishers

2010

Ebook

 

MBS

7

Diplomatic Ceremonial and Protocol: Principles, Procedures & Practices

John R. Wood, Jean Serres (auth.)

Palgrave Macmillan UK

1970

Ebook

 

MBS

8

Lễ tân công cụ giao tiếp

Louis Dusault

Nxb Chính trị

2015

Sách in

 

TLTK

9

Vài ngón nghề ngoại giao

Vũ Khoan

Nxb Chính trị

2016

Sách in

 

TLTK

10

Những mẫu chuyện đi sứ và tiếp sứ

PGS.TS. Vũ Dương Huân

Nxb Chính trị

2015

Sách in

 

TLTK

11

Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Phạm Gia Khiêm

Nxb Chính trị

2016

Sách in

 

TLTK

12

Ngoại giao Việt Nam 1945-2000

Nguyễn Đình Bin

Nxb Chính trị

2015

Sách in

 

TLTK

13

Web tham khảo

http://hat.tailieu.vn

 

 

Ebook

 

TLTK