HUHT

Lịch sử văn minh thế giới

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà Xb

Năm Xb

SL

Ghi chú

1

Lịch sử văn minh thế giới

Vũ Dương Ninh

Giáo dục

1998

 

Gt chính

 

2

Bài giảng của Giảng viên phụ trách

     

 

Giảng viên cung cấp

3

Kỳ tích văn minh thế giới

Nguyễn Văn Huân

Văn hóa Thông tin

2013

 

3 cuốn