HUHT

Luật du lịch

 

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại TL

Số CB

Ghi chú

1

Luật du lịch

Nxb Chính trị Quốc Gia

Nxb Chính trị Quốc Gia

2017

1

Tài liệu in

 

 

2

Luật du lịch

Nxb Chính trị Quốc Gia

Nxb Chính trị Quốc Gia

2006

 

Ebook

 

 

3

Luật kinh Doanh du lịch

Trịnh Xuân Dũng

NXB Đh Quốc Gia HN

2001

 

Ebook

 

 

4

Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-168-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-du-lich-356282.aspx

 

5

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2017-TT-BVHTTDL-huong-dan-Luat-Du-lich-373023.aspx

 

6

Tourism And Hospitality Law 

 

Sheikh Bilal

LAP LAMBERT Academic Publishing

2013

1

Đề xuất

 

 

Đề xuất