HUHT

Luật thương mại điện tử

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại

TL

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1.       

Cẩm nang pháp luật về hợp đồng điện tử, NXB Lao động xã hội

GS.TS. Nguyễn Thị Mơ,

NXB Lao động xã hội

2006

 

 

 

 

2.       

Luật Giao dịch điện tử

 

 

2005

 

 

 

 

3.       

Bộ luật Dân sự

 

 

2005

 

 

 

 

4.       

Luật Thương mại

 

 

 

 

 

 

 

5.       

Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi bổ sung năm 2011)

 

 

2011

 

 

 

 

6.       

Luật Trọng tài Thương mại (2010)

 

 

 2010

 

 

 

 

7.       

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 9/6/2006 về thương mại điện tử

NĐ-CP

 

2006

 

 

 

 

8.       

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

NĐ-CP

 

2007

 

 

 

 

9.       

Thông tư 46/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ

TT-BCT

 

2010

 

 

 

 

10.   

Thông tư số 09/2008/TT-BTC do Bộ Công Thương ban hành ngày 21/7/2008 hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Bộ Công Thương ban hành

21/7/2008

2008

 

 

 

 

11.   

Luật mẫu của UNCITRAl về thương mại điện tử

UNCITRAl

1996

1996

 

 

 

 

12.   

E – Commerce Law

Paul Todd

University of Wales Swansea, Cavendish Publishing Limitted)

2005

 

 

 

 

13.   

The Law of Electronic Commerce, Alan Davidson, University of Queensland, 2009

Davidson,

University of Queensland,

2009

 

 

 

 

14.   

Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tìm hiểu về thương mại điện tử, NXB Chính trị quốc gia, [2005]

Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tìm hiểu về thương mại điện tử

NXB Chính trị quốc gia,

2005

 

 

 

 

15.   

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

NĐ-CP

2007

2007

 

 

 

 

16.   

Nghị định số 35/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/3/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

NĐ-CP

2007

2007

 

 

 

 

17.   

www.vietnambiz.com/

 

 

 

 

 

 

 

18.   

vbqppl2.moj.gov.vn/law