HUHT

Mạng máy tính và internet

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

        1             

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1

Nguyễn Hồng Sơn

Nhà Xuất bản lao động

2002

Ebook

 

 

Chưa có

        2             

Computer-Networks-and-Internets-Fifth-Edition

Andrew S. Tanen baum

Prentic Hall

2011

Ebook

 

 

 

        3             

Computer-Networks-and-Internets-six-Edition

Douglas E.comer

Prentic Hall

2016

Ebook

 

 

 

        4             

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA: Semester 2

Nguyễn Hồng Sơn

Nhà Xuất bản lao động

2002

Ebook