HUHT

Marketing điện tử trong du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại hình tài liệu

Số CB

Ghi chú

1

E- Marketing

Judy Strauss, Raymond Frost

Pearson

2014,2016

1

Sách in

L1234

GT chính

2

Internet marketing and e-commerce

Peter Carey

 

2001

 

 

 

 

3

Advertising: An Integrated Marketing Communication Perspective

Belch, George E.; Belch, Michael A.

McGraw-Hill Connect

2020

1

Ebook

 

 

4

Digital Marketing and E-Commerce (The Complete MBA CourseWork Series)

 

Hicham & Mohamed Ibnalkadi [Hicham & Ibnalkadi, Mohamed]

 

 

 

 

 

 

5

Eleactronic Marketing

Margo Komenar

Wiley

1997

1

Sách in

L360

 

6

Social Media Metrics Dummes

Leslie Poston

Wiley

2012

5

Sách in

L1417 – 1419,

L1553-1554

 

7

Email Marketing for Dummies

John Arnoid

Wiley

2011

1

Sách in

L1552

 

8

Big data Marketing- Marketing theo dữ liệu lớn

Lisa Arthur; Đỗ Thị Diệu Ngọc dịch

Nxb Trẻ

2015

2

Sách in

 

 

9

FacEbook Marketing từ a đến Z

Trung Đức

Nxb Thế giới

2014

3

Sách in

 

 

10

Web tham khảo

http://hat.tailieu.vn

 

 

 

 

 

Đã cung cấp PW

11

Web tham khảo

http://dulichhue.sachweb.com

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện

12

Web Tham khảo

http://khosachnoi.com

 

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện

13

Web Tham khảo

http://db.vista.gov.vn

 

 

 

 

 

Thư viễn hỗ trợ

14

Web Tham khảo

http://itdr.org.vn

 

 

 

 

 

15

Web Tham khảo

https://www.sciencedirect.com

 

 

 

 

 

Truy cập theo IP của trường

16

Web Tham khảo

http://www.emerald.com/

 

 

 

 

 

17

Web Tham khảo

http://www.journal. sagepub.com

 

 

 

 

 

18

 

Electronic Business and Marketing: New Trends on its Process and Applications

 

Tokuro Matsuo, Ricardo Colomo-Palacios (auth.), Tokuro Matsuo, Ricardo Colomo-Palacios (eds.)

Springer-Verlag Berlin Heidelberg

2013

Ebook