HUHT

Marketing quốc tế

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

Marketing quốc tế

Nguyễn Đông Phong

ĐHKTQD

2012

V1509-1513

Gt chính

2

International marketing and export management

Gralld Album, Jesper Strandkov

Prentice Hall

2002

Ebook

 

3

International marketing

Philip R. Cateora, John L.Graham

McGraw-Hill

2011

Ebook

 

4

Markeitng quốc tế

Philip R. Cateora

NXB KTTPHCM

2015

V2594-2596

658.84