HUHT

Marketing thị trường tổ chức

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

Giáo trình Marketing B2B – Marketing khách hàng tổ chức

Lưu Đan Thọ & Tôn Thất Hoàng Hải , Cao Minh Nhựt

NXB tài chính

2016

658.8

Sách in

2

Business marketing

Krishna k Javaldar

Nxb Mc Graw Hill

2015

658.8

Sách in

3

Marketing công nghiệp

Hồ Lan Thanh

Nxb Hồng Đức

2013

658.8

Sách in

4

New rules of marketing &PR

David Meerman Scott

Nxb Wiley

2013

658.8

Sách in

5

Gt Marketing thương mại

PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang

Nxb ĐHKTQD

2007

dulichhue.sachweb