HUHT

Nghiên cứu marketing

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1

Marketing research

Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler

McGraw-Hill

 

Sách in

2

Essentials of marketing research

Proctor, Tony

Prentice Hall

2005

ebook

3

Marketing research: Text and cases

Homewood Thomas

McGraw-Hill

1989

ebook

4

Gt Nghiên cứu marketing

PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm

Nxb ĐHKTQD

2008

Sách in

5

Quản trị Marketing

PGS.TS. Trương Đình Chiến

Nxb ĐHKTQD

2012

http://dulichhue.sachweb.com/

6

Nghiên cứu marketing lý thuyết và thực tiễn

TS. Vũ Huy Thông

Nxb ĐHKTQD

2012

http://dulichhue.sachweb.com/

7

Trang web tham khảo

hat.tailieu.vn