HUHT

Ngoại ngữ 2 & 3

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Life A1- A2

Hughes, John

Cengage Learning Asia Pte Ltd

2016

Giáo trình

1

 

 

2

Solutions – Elementary Student’s Book and Workbook

Tim Falla, Paul. A Davies

Oxford University Press

2012

 

 

 

Bổ sung

3

English Elements 2

Callus, Myriam Fischer

Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

2013

Giáo trình

1

 

Đại học Ngoại ngữ biên soạn

4

English Elements 3

Callus, Myriam Fischer

Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

2013

Giáo trình

1