HUHT

Ngoại ngữ chuyên ngành 1 & 2

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Ghi chú

1

English for International Tourism – Pre-intermediate

Robin Walker, Keith Harding

Oxford University Press

 

2013

Sách in

ebook

1

Gt chính

2

Welcome! English for the travel and tourism industry

Leo Jones

Published by the press syndicate of the University of Cambridge

2001

ebook

 

 

3

Bộ sách tiếng anh chuyên ngành du lịch

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Ghi chú

1

English for Careers – TOURISM + CD

Robin Walker, Keith Harding

Oxford University Press

2010

Sách in

ebook

Gt chính

2

English for International Tourism

Peter Strutt

Pearson

2007

ebook

 

 

3

Oxford English for Careers – TOURISM‚

Robin Walker and Keith Harding

Oxford University Press

2009

Ebook

 

 

4

Bộ sách tham khảo tiếng Anh chuyên ngành du lịch