HUHT

Ngoại ngữ cơ bản 2

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Ghi chú

Phân loại

Giáo trình sử dụng là  BASIC ENGLISH I, do ĐH Ngoại Ngữ cung cấp và giảng dạy