HUHT

Nguyên lý kế toán

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình Nguyên lý kế toán

Trần Quý Liên

Nxb DHKTQD 2015

2015

Sách in

5

MBS

Gt chính

2

Các chế độ qui định về hệ thống tài khoản, chứng từ và hình thức sổ kế toán trong doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

3

Gt Nguyên lý kế toán

GS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

5

 

 

4

Intermediate Accounting

Spiceland

Mc Graw Hill

2004

Sách in

1

L225

 

5

 Fundamental Accounting Principles

Wild

McGraw – Hill

2007

Sách in

1

L803,804

 

6

 Principles of Accounting

Patricia

Mc Graw Hill

2009

Sách in

1

L793

 

7

 Introduction to Accounting An Integrated Approach

Penne Ainsworth

McGraw – Hill

2010

Sách in

2

L1315, L1316

 

8

Successful Event Management

Anton Shone. Shone and Parry. Bryn Parry

Cengage

2013

 

1

L232

 

9

Fundamentals Accounting Princeples

J.Wild

Mc Graw Hill

2013

Sách in

3

L1420,

L1421, 1317

 

10

Principles of Auditing

Pany

Mc Graw Hill

2014

Sách in

1

 

 

11

Principles of Accounting

Belverd E. Needles Jr, Marian Powers, Susan V. Crosson

Cengage Learning

2014

Ebook

1

 

 

12

Principles of Accounting, Volume 2: Managerial Accounting

Author(s): Mitchell Franklin, Patty Graybeal, Dixon Cooper

Publisher: XanEdu

2019

Ebook

1

 

 

13

Accounting Principles

Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel, Barbara Trenholm, Valerie Warren, Lori Novak

Wiley

2019

Ebook

1

 

 

14

Anarchist Accounting: Accounting Principles for a Democratic Economy

Anders Sandström

Routledge

2020

Ebook

1