HUHT

Nguyên lý thống kê kinh tế

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1

Nguyên lý thống kê kinh tế

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nxb NN

2006

ebook

2

Gt Thống kê kinh tê

TS. Bùi Đức Hiệu (Chủ biên)

Nxb ĐH KTQD

2012

Ebook

3

GT Lý thuyết thống kê kinh tế

Trần Thị Kim Thu

Đại học kinh tế

Quốc Dân

2016

Sách in

4

Statistics for Economics, Accounting

and Business Studies

Michael Barrow

Person

2017

Ebook

5


Applied Statistics in Business and Economics

 

David Doane, Lori Seward

McGraw-Hill

2016

Ebook

6

The Practice of Statistics for Business and Economics [4 ed.]

David S. Moore, George P. McCabe, Layth C. Alwan, Bruce A. Craig

W. H. Freeman

2015

Ebook

7

Statistics for Management and Economics [10 ed.]

Gerald Keller

Cengage Learning

2014

Ebook

8

Statistics for Economics

Shahdad Naghshpour

Business Expert Press

2012

Ebook

9

Statistics for Management and Economics, Abbreviated Edition (with Essential Textbook Resources Printed Access Card) [9 ed.]

Gerald Keller

South-Western College Pub

2011

Ebook

10

Statistics for Business and Financial Economics [3 ed.]

Cheng-Few Lee, John C. Lee, Alice C. Lee (auth.)

pringer-Verlag New York

2013

Ebook

11

Elementary Statistics

G.Bluman

Mc Graw Hill

2007

Sách in

12

Basic Statistics Using Excel 2007

Lind, Marchal

Mc Graw Hill

2007

Sách in

13

Statistical techniques in business & economics

Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen

Mc Graw Hill

2012

Sách in

14

Business statistics in practice

Bruce l. Bowerman, Richard T. O’Connell

Mc Graw Hill

2007

Sách in