HUHT

Nhập môn quản trị khách sạn

Stt

Tên giáo trình

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số bản

Sử dụng cho học phần

1

Quản trị kinh doanh khách sạn

 

Nguyễn Quyết Thắng,

, Nhà xuất bản Tài chính, TP.HCM 2014

 

2014

 

Tài liệu bắt buộc

File

2

Hotel and Lodging Management – An Introduction,

Alan T.Stutts, James F. Wortman,

Wiley and Sons, 2006

2006

 

Tài liệu tham khảo:

3

Hotel design, planning, and development

Rutes, W. A., Penner, R. H., Adams, L., & Rutes

W.W. Norton

2001

01 cuốn

Thiết kế khách sạn nhà hàng

4

Yield Management: Strategies for the service industr

Ingold, A., McMahon-Beattie, U., Yeoman, I.,

Thomson Learning

2007

01 cuốn

Quản trị năng suất trong kinh doanh khách sạn nhà hàng

5

Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn du lịch

Phạm Xuân Hậu

Nxb Lao động

2011

01 cuốn

Quản trị chất lượng dịch vụ

6

Property Management

Robert C.Kyle, Floyd M. Baird, Marie S. Spodek

Dearborn Financial Publishing

2000

01 cuốn

Quản trị bất động sản du lịch

7

Hotel, Restaurant and Travel Law

Karen Morris

Delmar Cengage Learning

2007

01 cuốn

Luật kinh doanh khách sạn