HUHT

Quản trị năng suất trong kinh doanh khách sạn

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số cá biệt

Số lượng

Ghi chú

1

Revenue management for the Hospitality Industry

Kimberly A. Tranter

Trevor Stuart, Hill

Juston Parker

Nxb Pearson

2009

Ebook 2015

 

 

Gt chính

2

Quản trị khách sạn

Nguyễn Quyết Thắng

Nxb Tài chính

2014

Ebook,

sách in

 

 

TLTK

3

Hotel front office management

James A. Bardi

 

John Wiley &  Sons, Inc

2003

Ebook

 

 

TLTK

4

The spread of yield management

Sfodera

Physica-Verlag Heidelberg

2006

Ebook

 

 

TLTK