HUHT

Nhập môn thương mại điện tử

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại hình tài liệu

 

Ghi chú

1

Gt thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ ba)

TS. Trần Văn Hòe

Nxb ĐHKTQD

2008

4

Sách in

V1632-1636

Gt chính

2

Các tài liệu tham khảo khác về Thương mại điện tử

 

 

 

 

 

 

 

3

Thương mại điện tử

TS. Nguyễn Văn Hùng, Trương Văn Luân, Huỳnh Văn Hồng, Phan Quan Việt, Nguyễn Văn Bảo

Nxb Kinh tế HCM

2013

5

Sách in

V1085-1098

TLTK

4

Thương mại điện tử

 Hồ Trung Thành, Lê Hoành Sử, …

Nxb Đại học Quốc Gia, HCM

2015

3

Sách in

V2607-2609

TLTK

5

Xây dựng & triển khai ứng dụng thương mại điện tử – Tập 1

Phạm Hữu Khang

Nxb Thống kê

2003

3

Sách in

V1079 -1081

TLTK

6

Xây dựng & triển khai ứng dụng thương mại điện tử – Tập 2

Phạm Hữu Khang

Nxb Thống kê

2003

3

Sách in

V1082 -1084

TLTK

7

Thương mại điện tử hiện đại

Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải

Nxb Tài Chính

2015

6

Sách in

V2610-2615

TLTK

8

Electronic commerce 2012

Efraim Turban

Nxb Pearson

2012

1

Sách in

L 1237

TLTK

9

E- Commerce and information technology in hospitality and tourism

Zongqing Zhou,Ph.D.

Nxb Delmar Learning

2004

1

Sách in

L 440

TLTK

10

Electronic Principles

Albert Paul Malvind

Mc GrawHill

1999

1

Sách in

L1885

TLTK

11

E-Business and E Commerce management- Trategy implementation and practice

Dave Chaffey

Prentic Hall

2011

1

Sách in

L1238

TLTK

12

Introduction to E-commerce (Tsinghua University Texts)

Zheng Qin

 

2009

 

Ebook

 

 

13

Introduction to E-Commerce

Martin Kütz

Bookboon.com

2016

 

ebook

 

 

14

E- Consumers in the Electronic Marketing: Theory & Practice For The 21st Century of  New Tourism

Erkan Sezgin (eds.)

 

Springer Singapore

2016

 

ebook

 

 

15

E-Commerce 2017

Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver

Pearson

2017

 

Ebook

 

 

16

E-Commerce 2020-2021: Business, Technology and Society,

Carol Guercio Traver

 

 

2020