HUHT

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

GT Nguyên lý CNMLN

Bộ GD và ĐT

Nxb Chính trị

2016

Sách in

03

V1952-1954

 

2

Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2007; các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn

 

 

 

 

 

 

 

3

GT Triết học Mác – Lênin

GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

Nxb Chính trị

2010

ebook

1

 

 

4

GT Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nxb Chính trị

2019

ebook

1

 

 

5

GT Nguyên lý CNMLN

Bộ GD và ĐT

Nxb Chính trị

2012

Sách in

 

 

 

6

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nxb Chính trị

2017

Sách in

3 cuốn

 

 

7

GT Nguyên lý chủ nghĩa Mác -Lênin

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nxb Chính trị

2017

Sách in

5 cuốn

 

 

8

(Hỏi – đáp) Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin

PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa

Nxb Chính trị Quốc gia

2013

Sách in

10 cuốn