HUHT

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

2

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Nguyễn mậu Hân

Huế 2004

2004

Ebook

 

 

 

3

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Thạc Bình Cương

Nxb Khoa học Kỹ thuật

2002

Ebook

 

 

Hat.tailieu.vn

4

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Trần Đình Quế

Hà Nội

2007

Ebook

 

 

Hat.tailieu.vn

5

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Phạm Minh Tuấn

Hà Nội

2005

Ebook

 

 

Hat.tailieu.vn

6

System analysis desing and development

S.Wasson

Willey

2005

Ebook