HUHT

Pháp luật đại cương

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Pháp luật đại cương

TS. Lê Minh Toàn

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

02 cuốn

V148-149

Gt chính

2

GT Pháp luật đại cương

Đoàn Đức Lương

Đh Huế

2008

ebook

1

 

 

3

Hiến pháp năm 2013 sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn dân tộc

Báo Nhân dân

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

4

Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

5

Luật ban hành văn bản quy phạm phạp luật

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

6

Luật ban hành văn bản quy phạm phạp luật

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

7

Luật di sản văn hóa và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

8

Luật doanh nghiệp

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

9

Luật doanh nghiệp và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

10

Luật du lịch và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

11

Luật du lịch và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

12

Luật hôn nhân và gia đình

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

13

Luật hợp tác xã

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2012

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

14

Luât phá và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

15

Luật sở hữu trí tuệ

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

16

Luật thương mại

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

17

Luật tổ chức viện kiện sát nhân dân

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

18

Luật trọng tài thương mại VBHDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

01 cuốn

Mới bs

TLTK

19

Business law

Jane P. Mallor

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

03 cuốn

L621-623

 

20

Employment law for business

David D. Bnnett Alexander, Laura P. Hartman

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

03 cuốn

L545

 

21

Luât kinh tế (Sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Dung

Nxb Lao động

2017

Sách in

02 cuốn

Đang bs

 

22

GT Luật kinh tế

Phạm Duy Nghĩa

Nxb Công An Nhân Dân

2015

Sách in

02 cuốn

MBS

 

23

GT Pháp luật kinh tế

Nguyễn Hợp Toàn

Nxb ĐHKTQD

2015

Sách in

02 cuốn

Đang bs

 

24

Luật kinh doanh quốc tế (Luật thương mại quôc tế)

ThS. Lê Học Lâm

Nxb Lao động

2014

Sách in

02 cuốn

MBS