HUHT

Pháp luật về thương mại điện tử

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

          1           

Cẩm nang pháp luật về hợp đồng điện tử

Nguyễn Thị Mơ

Nxb Lao động

2006

 

 

 

 

          2           

Luật Giao dịch điện tử

 

 

2005

 

 

 

Thư viện pháp luật

          3           

Bộ luật Dân sự

 

 

2005

 

 

 

Thư viện pháp luật

          4           

Luật Thương mại

 

 

2005

 

 

 

Thư viện pháp luật

          5           

Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi bổ sung năm 2011)

 

 

2011

 

 

 

Thư viện pháp luật

          6           

Luật Trọng tài Thương mại

 

 

2010

 

 

 

Thư viện pháp luật

          7           

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 9/6/2006 về thương mại điện tử

 

 

 

 

 

 

Thư viện pháp luật

          8           

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 

 

 

 

 

 

Thư viện pháp luật

          9           

Thông tư 46/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

 

Thư viện pháp luật

        10         

Thông tư số 09/2008/TT-BTC do Bộ Công Thương ban hành ngày 21/7/2008 hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

 

 

 

 

 

 

Thư viện pháp luật

        11         

Pháp luật đại cương

TS. Lê Minh Toàn

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

02

V148-149

Gt chính

        12         

GT Pháp luật đại cương

Đoan Đức Lương

Đh Huế

2008

ebook

 

 

 

        13         

Hiến pháp năm 2013 sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn dân tộc

Báo Nhân dân

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        14         

Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        15         

Luật ban hành văn bản quy phạm phạp luật

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        16         

Luật ban hành văn bản quy phạm phạp luật

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        17         

Luật di sản văn hóa và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        18         

Luật doanh nghiệp

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        19         

Luật doanh nghiệp và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        20         

Luật du lịch và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        21         

Luật du lịch và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        22         

Luật hôn nhân và gia đình

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        23         

Luật hợp tác xã

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2012

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        24         

Luât phá và văn bản HDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        25         

Luật sở hữu trí tuệ

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        26         

Luật thương mại

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        27         

Luật tổ chức viện kiện sát nhân dân

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        28         

Luật trọng tài thương mại VBHDTH

Nxb Chính trị Quốc gia

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

01

Mới bs

TLTK

        29         

Business law

Jane P. Mallor

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

03

L621-623

 

        30         

Employment law for business

David D. Bnnett Alexander, Laura P. Hartman

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

03

L545

 

        31         

Luât kinh tế (Sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Dung

Nxb Lao động

2017

Sách in

02

Đang bs

 

        32         

GT Luật kinh tế

Phạm Duy Nghĩa

Nxb Công An Nhân Dân

2015

Sách in

02

MBS

 

        33         

GT Pháp luật kinh tế

Nguyễn Hợp Toàn

Nxb ĐHKTQD

2015

Sách in

02

Đang bs

 

        34         

Luật kinh doanh quốc tế (Luật thương mại quôc tế)

ThS. Lê Học Lâm

Nxb Lao động

2014

Sách in

02

MBS