HUHT

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại TL

SL

Ghi chú 1

Ghi chú 2

1

Tourism Research Methods

Brent W.Riche

B.W.Ritchie, P. Bún and C. Palmer

2005

Sách in

4

L368, L369, L388

Gt chính

2

Travel, Tourism and Hospitality Research

Ritchie B. and C.R.Goeldner

John Wiley and Son

1994

Sách in

1

 

 

3

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Nxb Hồng Đức

2008

Sách in

2

 

 

4

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Nxb Hồng Đức

2008

Sách in

2

 

 

5

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn Đình Thọ

Nxb Tài Chính

2013

Sách in

2

330.7

 

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn Đình Thọ

Nxb Tài Chính

2013

Sách in

2

330.7

 

7

Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ Năng mền cho nhà Khoa học

Gs. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Nxb Tổng hợp TP HCM

2013

Sách in (photo)

 

 

 

8

Phương pháp nghiên cứu kinh tế.Kiến thức cơn bản

Trần Tiến Khai

Nxb Lao động xã hội

2014

Sách in

4

330.7

 

9

Nghiên cứu khoa học Xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành.

Anol Bhattacherjee, Đỗ Minh Tùng, Trần Quang Thái dịch

Nxb Đại học Quốc Gia Tp HCM

2015

Sách in

2

330.7

 

10

Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế quản trị

GS. TS. Nguyễn Thị Cành

Nxb ĐHQG TP HCM

2016

Sách in

1

330.61

 

11

Những vấn đề cơ bản về PLS-SEM: Lý thuyết và thực hành

Nguyễn Minh Hà – Vũ Hữu Thành

NXB Kinh tế TPHCM

2018

Sách in

5

 

 

12

Những vấn đề nâng cao trong mô hình phương trình cấu trức bình phương tối thiểu riêng phần

Joseph F.Hair, Marko Sarstedt, Christian M.Ringle – Siegfried P.Gudergan

NXB Kinh tế TPHCM

2020

Sách in

5

 

 

13

Research and writing  Disertation in hospitality and Tourism

Clark, M., Riley, M. Wikie, E. and Wood, R. c.

Thomson. UK

2003

Sách in

1

 

 

14

Business Research Methods

Donal R. Cooper, Pamela S. Schindler

Mc Graw Hill

2006

Sách in

1

L481

 

15

Travel Survey Method. Quality and Future Directions

Peter Stopher, Cherl Stecher

Elsevier

2006

Sách in

 

L384

 

16

Cultural Tourism Research Methods

Greg Richards, Wil Munsters

CABI,

2010

ebook

 

 

 

17

Basic Statisstics for Social Research

Robert A. Hanneman,

Augustine J.Kposowa…

Jossey Bas

2013

Sách in

1

L1480

 

18

Theory and Practice in Hospitality and Tourism Research

 

Salleh Mohd Radzi, Mohd Faeez Saiful Bakhtiar, Zurinawati Mohi, Mohd Salehuddin Mohd Zahari, Norzuwana Sumarjan, C.T. Chik, Faiz Izwan Anuar

CRC Press

2014

ebook

 

 

 

19

Research Methods for Leisure and Tourism

Anthony James Veal

Pearson Education Limited

2017

ebook