HUHT

Quan hệ báo giới

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại TL

SL

Số CB

Ghi chú

1

Effective Media Relations: How to Get Results

Michael Bland, Alison Theaker, David W Wragg, David W. Wragg

Kogan Page,

2005

File

 

 

Ebook

2

Mixed Media: Moral Distinctions in Journalism, Advertising, and Public Relations

Thomas H. Bivins (Editor)

Libgen Librarian

2003

File

 

 

Ebook

3

MediaWriting:Print, Broadcast, and Public Relations

W. Richard Whitaker, Janet E. Ramsey, Ronald D. Smith

Routledge

2004

File

 

 

Ebook

4

Xã hội học Báo chí

Trần Hữu Quang

ĐH QG TP. HCM

2015

Sách in

3

V2250-V2252

 

5

Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang

Nxb Chính trị

2016

Sách in

5

V2213-V2217