HUHT

Quản lý rủi ro trong kinh doanh du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

The essentials of risk management

Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark

McGraw-Hill

2014, 2005

ebook

 

 

 

2

New Loss Prevention_ Redefining Shrinkage Management-Palgrave Macmillan

Adrian Beck, Colin Peacock

Palgrave Macmillan

2009

ebook

 

 

 

3

Crisis management in the toursm industry

Dirk Glaesser

 

2006

ebook

 

 

TLTK

4

Quản trị rủi ro và khủng hoảng

Nguyễn Duy Huân

Nxb Tài chính

2012

Sách in

02

 

TLTK

5

Cẩm nang giành cho nhà quản lý mới

Morey Stettner

Nxb Tổng hợp Tp HCM

2008

Ebook

 

 

TLTK