HUHT

Quản lý sự kiện

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số CB

Ghi chú

1

Quản lý lễ hội và sự kiện

Cao Đức Hải (Cb)

Nxb Lao động

2014

V1230 -1234

Sách in

2

Tổ chức sự kiện

PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm

Nxb ĐHKTQD

2012

V1154-1158

Sách in

3

Events management: an integrated and practical approach

Razaq Rạ, Paul Walter, Tahir Rashid

United King dom

2009

 

Ebook

4

Event management & Event tourism

Donald Getz

Nxb Cognizant Communication Corporation

2004

L441-442

Sách in

5

Successful event management: A practical handbook

Anton Shone, Bryn Parry

Nxb Cengage

2013

L1232

Sách in

6

Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội

Nguyễn Thị Mỹ Thanh – Sử Ngọc Diệp

Lao Động Xã Hội

2015

 

Ebook

3

Event planning 2nd

Laurence Carter

 

2012

https://www.kobo.com/us/en/ebook/event-planning-2nd-edition-1

 

4

Festival and Special Event Management

Johnny Allen

Ontario, John Wiley

2010

 

Sách photo