HUHT

Quản lý vận chuyển du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Ghi chú

1

Công nghệ du lịch

Dennis L.Foster

Nxb Thống kê

2001

Sách in

 

2

(Contemporary Tourism Reviews) – Tourism and Transport-Goodfellow

David Duval,Gui Lohmann,Chris Cooper

Publishers_Goodfellow Publishers Limited

2011

Ebook

 

3

Tourism and Transport_ Issues and Agenda for the New Millennium (Advances in Tourism Research)

Les M. Lumsdon, Stephen Page

Pearson Education Limited

2003

Ebook

 

4

Transport and Tourism_ Global Perspectives, Third ed.

Stephen J. Page

Pearson Education Limited

2009

Ebook