HUHT

Quản lý văn hoá với phát triển du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình TL

SL

Số CB

Ghi chú

          1           

Giáo trình du lịch văn hóa – những vấn đề lý luận và nghiệp vụ

Trần Thúy Anh

Nxb Giáo dục Việt Nam

2014

Sách in

6

 

 

          2           

Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch

PGS.TS. Lê Hồng Lý (chủ biên, 2010)

Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội

2010

Sách in

3

 

 

          3           

Giáo tình Tổng quan du lịch,

Bùi Thị Tám

Nxb Đại học Huế

2014

Sách in

10

 

 

          4           

Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển Du lịch

Dương Văn Sáu

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

2004

ebook

 

 

 

          5           

Giáo trình văn hóa du lịch

PGS.TS. Hoàng Văn Thành

Nxb Chính Trị Quốc Gia

2014

Sách in

4

V1475-1478

 

          6           

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Quốc Vượng

Nxb Giáo dục

2011

Sách in

5

V1128

          7           

http://www.goole.com

http://www.wikipedia.org

http://www.vietnamtourism.com

 

 

 

 

 

 

 

          8           

Giáo trình văn hóa du lịch

TS. Dương Văn Sáu

Nxb Lao Động

2017

Sách in

5

MBS

 

          9           

Luật di sản văn hóa

Nxb Chính trị Quốc Gia

Nxb Chính trị Quốc Gia

2010

Sách in

1

MBS

Bổ sung thêm 4

        10         

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm

Nxb Giáo dục

2000

Sách in

5

MBS

 

        11         

Văn hóa tâm linh của người Việt

GS. TS Cao Ngọc Lân, NCS Cao Vũ Minh

Nxb Lao Động

2013

Sách in

1

MBS

 

        12         

Bàn về năn hóa du lịch

Phan Huy Xu, Võ Văn Thành

Nxb Tổng hợp Hôc Chí Minh

2016

Sách in

1

MBS

 

        13         

Văn hóa Việt Nam  – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Trần Thị Kim Cúc

Nxb Chính Trị Quốc Gia

2014

Sách in

1

MBS

 

        14         

Văn hóa phi vật thể người chăm Ninh Thuận

Phan Văn Dốp, Phan Quốc Anh, Nguyễn Thị Thu

Nxb Nông nghiệp

2014

Sách in

1

MBS

 

        15         

Các tiểu Vương Quốc Phù Nam ở Nam Bộ

Đặng Văn Thắng

Nxb Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh

2016

Sách in

1

MBS

 

        16         

Hệ giá trị Việt Nam : Từ truyền thống đến hiện đại và con đường đến tương lai

Trần Ngọc Thêm

Nxb Văn hóa –Văn Nghệ

2016

Sách in

1

MBS

 

        17         

Văn hóa Dân tộc ít người

PGS. Lê Trung Vũ

Nxb Văn hóa trông tin

2013

Sách in

1

MBS

 

        18         

Văn học dân gian cac dân tộc ít người ở Việt Nam

Võ Quang Nhơn

Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội

1983

Sách in

2

MBS

Sách photo

        19         

Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á

Trương Sỹ Hùng

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

Sách in

1

MBS

 

        20         

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay

PGS. TS Nguyễn Đức Lữ, THS. Nguyễn Thị Hải Yến

Nxb Chính trị Quốc Gia

2013

Sách in

1

MBS

 

        21         

54 các dân tộc Việt Nam và các tên gọi khác

Bùi Thiết

Nxb Lao Động

2015

Sách in

1

V220