HUHT

Quản trị bếp

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Basic Kitchen and Food Service Management,

BC Cook Articulation Committee

BC Campus.

(2012),

Không có

 

 

 

2

Bài giảng Quản trị bếp, Khoa Du lịch Đại học Huế

 

 

 

Không có

 

 

 

3

The encyclopedia of restaurant training: a complete ready-to-use training program for all positions in the food service industry.

Arduser, L., & Brown, D. R. (2005).

Ocala, FL: Atlantic Pub. Group

2005

Không có

 

 

 

4

The restaurant manager’s handbook: how to set up, operate, and manage a financially successful food service operation (

Brown, D. R. (

Rev. 4th ed). Ocala, Fla: Atlantic Pub.

2007

Không có

 

 

 

5

 Design and equipment for restaurants and foodservice: a management view (3rd ed).

Katsigris, C., & Thomas, C.

Hoboken, NJ: J. Wiley.

(2009).

Không có

 

 

 

6

 Design and equipment for restaurants and foodservice: a management view (Fourth edition).

Norman, E., Thomas, C., & Katsigris, C.

Hoboken: Wiley.

(2014).

Không có

 

 

 

7

 Restaurant & bar design: selected by the Restaurant & Bar Design Awards.

Rebora, M. (Ed.).

Köln: Taschen.

(2014).

Không có