HUHT

Quản Trị chất lượng dịch vụ

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình TL

SL

Số các biệt

Ghi chú

1

Service Quality in Leisure and Tourism

William C. and Buswell J

CABI

2003

Ebook

1

 

 

2

Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn du lịch

Phạm Xuân Hậu

ĐH Thương mại Hà Nội

2001

Sách in

01

V936

 

3

Quản trị dịch vụ: Lý thuyết và thực hành ứng dụng của các công ty ở Việt Nam

Lưu Đan Thọ, Vương Quốc Huy, Trần Hữu Ái, Lương VĂn Quốc

Nxb Tài Chính

2016

Sách in

3

 

 

4

Giáo trình quản trị chất lượng

Nguyễn Đình Phan

Nxb ĐHKTQD

2015

Sách in

5

V1647- 1951

 

5

Service Quality for Facilities Management in Hospitals

 Low Sui Pheng, Zhu Rui (auth.)

 Springer Singapore

2016

Ebook

 

 

 

6

Managing Quality Service In Hospitality, How Organizations Achieve Excellence In The Guest Experience, Hospitality Management

Ford, Robert C.; Heaton, Cherrill P.; Sturman, Michael Craig

 Delmar, Cengage Learning

2012

Ebook

 

 

 

7

Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Measuring and Implementing Service Quality

Evangelos Grigoroudis, Yannis Siskos

 Springer US

2010

Ebook

 

 

 

8

An Empirical Investigation of service Quality gap at Super speciality Hospitals in Bangalore,India

 

Subhendu Mukherjee; Bhawna Sharma

 

International Journal of Management And Science

2017

Ejournal

 

 

 

9

Hospitality Management) Ford, Managing Quality Service In Hospitality, How Organizations Achieve Excellence In The Guest Experience, Hospi

Robert C._ Heaton, Cherrill P._ Sturman, Michael Craig

Delmark Cengage

2012

Ebook