HUHT

Quản trị chiến lược

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình Quản trị chiến lược

Lại Xuân Thủy

Nxb ĐH Huế

2010

Sách in

 

 

GT chính

Không có

MBS

Năm 2012

2

“Khái luận về quản trị chiến lược”

Fred R. David

Nhà xuất bản Thống kê

2000

 

 

 

TLTK

Không có

Ebook Tiếng Anh 2016

3

Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases

Fred R. David

Pearson

2016

 

 

 

MBS

4

Strategic Cultural Center Management

Tomas Järvinen

Routledge

2021

 

 

 

MBS

5

Artificial Intelligence for Asset Management and Investment: A Strategic Perspective

Al Naqvi

 

2021

 

 

 

MBS

6

Strategic Capability Response Analysis: The Convergence of Industrié 4.0, Value Chain Network Management 2.0 and Stakeholder Value-Led Management

David Walters, Deborah Helman

Springer International Publishing

2020

 

 

 

MBS

7

            Strategic Leadership and Management in Nonprofit Organizations: Theory and Practice

Martha Golensky; Mark A. Hager

            Oxford University Press, Incorporated

2020

 

 

 

MBS

8

Absolute Essentials of Strategic Management

            Barry J. Witcher

Routledge

2020

 

 

 

MBS

9

Strategic Information Management: Theory and Practice

Robert D. Galliers (editor), Dorothy E. Leidner (editor), Boyka Simeonova (editor)

Routledge

2020

 

 

 

MBS

10

Case Studies in Strategic Management: How Executive Input Enables Students’ Development

Gunther Friedl, Andreas Biagosch

Management for Professionals

2019

 

 

 

MBS

11

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2012

Ebook

1

 

Ebook

12

Bài tập Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2011

Ebook

1

http://dulich hue.sachweb.com

 

Tài liệu chuyên khảo

13

Quản Trị chiến lược

Lê Thế Giới

Nhà Xb Dân Trí

2014

Sách in

2

Mới bổ sung

 

14

Cách hoạch định và thực thi chiến lược

Wallace Stettinius

Nxb McGraw-Hill

2008

Ebook

1

/http://dulichhue.

sachweb.com

Tài liệu chuyên khảo

15

Quản trị chiến lược

Đoàn Thị Hồng Vân

Nxb Tổng Hợp TPHCM

2011

Sách in

2

 

 

16

Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu

Phạm Thị Thu Phương

Nxb Khoa học và Kỹ Thuật

2009

Sách in

2

 

 

17

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2011

Sách in

05

V1149-1153

Tài liệu chuyên khảo

18

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2014

Sách in

05

V1642-1646

Tài liệu chuyên khảo

19

Chiến lược kinh doanh hiệu quả

Strategy

Nxb tổng hợp Tp. HCM

2016

Sách in

1

MBS

 

20

Strategic Information Management: Theory and Practice

 Robert D. Galliers (editor), Dorothy E. Leidner (editor), Boyka Simeonova (editor)

 Routledge, Year: 2020

2020

Ebook

 

 

 

21

Strategic management : text & cases

Gregory G. Dess; Gerry McNamara; Seung-Hyun Lee; Alan B. Eisner

 

2019

 

Ebook

 

 

22

Crafting & Executing Strategy

A.Thompson JR

Mc Graw Hill

2007

Sách in

3

L786-L788

 

23

Blue Ocean Strategy

W.Chan Kim

Harvard Business Review

2015

Sách in

1

L1489

 

24

Manegement Strategy

A.Marcus

Mc Graw Hill

2011

Sách in

3

L1183-L1185

 

25

Successful Marketing Strategies for Nonprofit organnizations

J.Mcleish

Wiley

2011

Sách in

1

L1511

 

26

The Art of Asset allocation

M.Darst

Mc Graw Hill

2008

Sách in

1

L575

 

27

The First 90 Days

D.Watkins

Harvard Business Review

2013

Sách in

1

 

 

28

Designed To Win

Yoshihara

Mc Graw Hill

2006

Sách in

1

L194

 

29

Playing To Win

G.Lafley

Harvard Business Review

2012

Sách in

1

 

 

30

Executing Strategy for Business Results

A Timesaving Guide

Harvard Business Review

2007

Sách in

1

L889

 

31

Essentials of Strategic Management

John E. Gamble, Arthur A. Thompson Jr

Nxb McGraw-Hill

2011

Sách in

01

L1190

Tài liệu chuyên khảo

32

Strategic Management

Dess, Lumpkin

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

L861

 

33

Management Accounting for the Hospitality Tourism and Leisure industries A Strategic Approach

Debra Adams

Thomson

2006

Sách in

1

L394

 

34

 The Strategy Planning Process

Rudolf Grünig, Richard Kühn

Springer Berlin Heidelberg

2018

Ebook

 

MBS