HUHT

Quản trị cơ sở dữ liệu

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

GT Quản trị MySQL với phpMyAdmin

TS. Võ Viết Minh Nhật, ThS. Lê Văn Hòa

Nxb Đại học Huế

2016

Sách in

5

V2021-2025

GT chính

2

Lập trình Web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySql 5.1 tập 1

Phạm Hữu Khang, Phương Lan

Nxb Phương Đông

2010

 

5

V1094

 

3

Mở rộng truy vấn MySql và ứng dụng chuyển đổi dữ liệu dạng bảng sang JSON

Lê Văn Nam

 

2012

ebook

 

 

 

4

Giáo trình SQL

Trần Nguyên Phong

 

2004

ebook

 

 

 

5

GT Cơ sở dữ liệu

Phạm Thế Quế

HV Bưu chính

2006

ebook

 

 

 

6

Lập trình Web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySql 5.1 tập 2

Phạm Hữu Khang, Phương Lan

Phương Đông

2010

 

5

V1095

 

7

Sổ tay PHP & MySQL

Nguyễn Trường Sinh

Lao động

2006

 

3

V1100-1102

 

8

http://dev.mysql.com/doc/

 

 

 

 

 

 

 

9

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/what-is-mysql.html

 

 

 

 

 

 

 

10

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/sql-syntax-data-manipulation.html

 

 

 

 

 

 

 

11

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

12

http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php