HUHT

Quản trị hệ thống phân phối trực tuyến

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

          1           

Electronic distribution technology in the tourism and hospitality industries

O’Connor, P

Cabi

1999

 

 

 

Tài liệu chính

          2           

eTourism – Information technology for strategic tourism management

Buhalis, D

Prentice Hall

2003

Sách in

1

L1229

TLTK

          3           

Information Technology for Travel and Tourism

Inkpen, G

Wesley

1998

 

 

 

TLTK

          4           

eTourism case studies: management and marketing issues

Egger. R, Buhalis, D

Butterworth

2008

 

 

 

TLTK

          5           

Tourism Information Technology

Pierre J Benckendorff, Pauline J Sheldon, Daniel R Fesenmaier

CABI

2014

 

 

 

TLTK