HUHT

Quản trị Marketing

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại hình tài liệu

Số CB

Ghi chú

1

Quản trị marketing

Nguyễn Thị Minh Hòa

Đại học Huế

2015

1

Sách in

V1998

 

2

Quản trị marketing – Định hướng giá trị

PGS. TS. Lê Thế Giới, TS. Nguyễn Xuân Lãn, ThS. Võ Quang Trí…

Nxb Lao động xã hội

2012

1

Sách in

MBS

 

3

Quản trị marketing

Philip Kotler , Kevin Keller

Nxb Lao động xã hội

2013

1

Sách in

V2005

 

4

Quản trị marketing

PGS. TS. Trương Đình Chiến

Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân

2012

5

Sách in

V1652-1656

Có ebook 2014

(Hướng dẫn đọc Ebook ) 

5

Quản trị marketing hiện đại

Trần Thanh Toàn, Lưu Đan Thọ, Nguyễn Nam Hải

Nxb Tài chính

2016

2

Sách in

MBS

 

6

Marketing Management

Kotler Keller

Pearson

2012

1

Sách in

L1235

 

 

6

Marketing Management

J. Paul Peter, James H. Donnelly, Jr

Mc Graw Hill

2007

1

Sách in

L125

 

7

Hospitality marketing Management

Robert D. Reid and David C. Bojanic

Wiley

2001

1

Sách in

L349

 

8

Marketing Management

J. Paul Peter, James H. Donnelly, Jr

Mc Graw Hill

2009

1

Sách in

L863

 

9

Web tham khảo

hat.tailieu.vn

 

 

 

 

 

Đã cung cấp PW

10

Web tham khảo

http://www.cesti.gov.vn. 

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện

11

Web Tham khảo

http://db.vista.gov.vn/

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện

12

Web Tham khảo

http://www.itdr.org.vn/vi/

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện