HUHT

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Ghi chú 1

Ghi chú 2

1

Gt Quản trị nhân lực

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân

Nxb ĐH KTQD

2012

Sách in

05

 

Gt chính

2

Quản trị nguồn nhân lực

John M. Ivancevich

NXB THTPHCM

2010

Sách in

2

658.3

 

3

Quản lý nhân sự

Đình Phú, Khánh Linh

Nxb Tài Chính

2012

Sách in

2

 

 

4

Đào tạo nguồn nhân lực ở Nhật Bản bài học cho Việt Nam

Nguyễn Tiến Lực

Nxb Khoa học xã hội

2014

Sách in

2

 

 

5

Quản trị nguồn nhân lực du ngành khách sạn

Lưu Trọng Tuấn

Nxb Lao động

2014

Sách in

2

 

 

6

GT Quản trị nhân lực

Trần Kim Dung

NXB Giáo dục

2018

Sách in

3

 

 

7

Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Trường ĐH Văn Hiến

NXB ĐH QGTPHCM

2019

Sách in

1

 

 

8

Strategic human resource management

Charles R. Greer

Pearson

2003

ebook

 

 

 

9

Human resource management for tourism, Hospitality and leisure

Tom Baum

Thomson

2006

Sách in

1

L393

 

10

The Humannistic traditon

Gloria K. Fiero

Mc Graw Hill

2006

Sách in/CD

2

L336, L1096

 

11

Human Physiology

P. Widmaier

Mc Graw Hill

2006

Sách in

2

L226,227

 

12

Organiztional behavior

Steven L. McShane, Mary Ann Von Glinow

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

L547, 302.3

 

13

Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries

Dennis Nickson

 

2007

ebook

1

 

 

14

Fundamentals of Human resource management

Rayman A. Noe

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

L887

 

15

Human development 08/09

Karen L.Freiberg

Mc Graw Hill

2008

Sách in

1

L604

 

 

16

Miror for Humanity

Phillip Kottak

Mc Graw Hill

2008

Sách in

1

L661

 

17

Quản trị nguồn nhân lực

John M. Ivancevich

NXB Tổng hợp

2010

Sách in

3

 

 

18

On managing yourself

Harvard Business Review Press

Harvard Business Review Press

2010

Sách in

1

 

 

19

Human Relations in Organizations

N. Lusier

Mc Graw Hill

2010

 

Sách in

3

L1201-1203

 

20

Human relations in organizations applications and skill building

Robert N. Lussier

Mc Graw Hill

2010

Sách in

2

L1204, 1205,

658.314

 

21

Managing Human Resources

F.Cascio

Mc Graw Hill

2010

Sách in

1

L874

 

22

Human Communication

C. Pearson

Mc Graw Hill

2011

Sách in

2

L1471, L1472

 

23

Organiztional behavior human bebavior at work

John W. Newstrom

Mc Graw Hill

2011

Sách in

1

L1260, 302.35

 

24

Human Dimensions of Ecological Rétoration

Dave Egan

Island press

2011

Sách in

1

L1312

 

25

Human Resource Managemant Demystified

G. Delcampo

Mc Graw Hill

2011

Sách in

1

L894

 

26

On managing people

Harvard Business Review Press

Harvard Business Review Press

2011

Sách in

1

 

658.3

27

The Encyclopedia of Human resource manegement

HR Forms, Job Aids

Pfeiffer

2012

Sách in

1

L1495

 

28

Fundamentals of Human Communication

H. Defleur

Mc Graw Hill

2014

Sách in

2

L1467,L1468

 

29

Human Resource Management in a Hospitality environment

Chesser, Jerald W

Apple Academic Press

2016

ebook

1

 

 

30

Sustainable Tourism with Web Resource: Business Development, Operations, and Management 

Carol Patterson

Human Kinetics

2016

Ebook

1