HUHT

Quản trị quan hệ khách hàng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình tài liệu

Số lượng

Số CB

Ghi chú

1

Quản trị quan hệ khách hàng

Trương Đình Chiến

Nxb Phụ nữ

2009

File

 

 

GT Chinh

2

Bài giảng của giảng viên phụ trách

 

 

 

 

 

 

GV cung cấp

3

Quản lý quan hệ khách hàng

Nguyễn Văn Dung

Nxb Giao thông

2008

Đề xuất ebook

 

 

TLTK

4

Customer Service Skills for Success, 5th Edition. McGraw-Hill Higher Education

Lucas, R. W.

McGraw-Hill Education

2014

Ebook

 

 

TLTK

5

CRM at the Speed of Light: Social CRM 2.0 Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers

 Paul Greenberg

McGraw-Hill

2009

Ebook

 

 

TLTK

6

Customer relationship management : concepts and technologies

Francis Buttle

 

Elsevier/Butterworth-Heinemann

2009

Ebook

 

 

TLTK

7

Cẩm nang mối quan hệ khách hàng

Huỳnh Minh Em dịch

Nxb Tổng hợp TPHCM

2002

 

 

 

 

8

Quản trị quan hệ khách hàng

Lưu Đan Thọ & Lượng Văn Quốc

Tài Chính

2016

Sách in

2

MBS

 

9

Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng

Lưu Đan Thọ & Lượng Văn Quốc

Tài chính

2016

Sách in

2

MBS

 

10

Social machines – How to Develop Connected Products That Change Customers’ Lives

Peter Semmelhack

Wiley

2013

Sách in

2

L1384-1385

 

11

Customer Experience for Mummies

Roy Barner, bob Kelleher

Wiley

2015

Sách in

1

L1557

 

12

Knowing what customers need before they do

Bill Thomas, Jeff Tobe

Wiley

2013

Sách in

1

L1410

 

13

Voice of the Customer capture and Analysis

Kaiyang

Mc Graw Hill

2008

Sách in

1

L176

 

14

Customer’s New Voice

John S. McKean

Wiley

2015

Sách in

1

L1631

 

15

Your Customer Rules !

Bill Price, David Jaffe

Wiley

2015

Sách in

1

1513

 

16

(Advances in Marketing, Customer Relationship Management, and E-Services)

Ree C. Ho

Taylor’s University, Malaysia

Strategies and Tools for Managing Connected Consumers-IGI Global

2020

Ebook

 

MBS

 

17

Artificial Intelligence for Customer Relationship Management_ Keeping Customers Informed

(Human–Computer Interaction Series) Boris Galitsky

-Springer International Publishing_Springer

2020

Ebook

 

MBS

 

18

(Management for Professionals) Alt, Customer Relationship Management_ Fundamentals, Applications, Technologies

R._Reinhold, O. – Social

-Springer International Publishing

2020

Ebook

 

MBS

 

19

(Springer Texts in Business and Economics) Customer Relationship Management-

V. Kumar, Werner Reinartz –

Springer Berlin Heidelberg

2018

Ebook

 

MBS

 

20

Customer Relationship Management_ Concepts and Technologies

Francis Buttle, Stan Maklan

Routledge

2019

Ebook

 

MBS