HUHT

Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Quản trị tài chính

Đoàn Tranh

Nxb Đà Nẵng

2014

Sách in

1

V1508

 

2

Quản trị tài chính

Nguyễn Hải Sản

Nxb Thống kê

2010

Sách in

1

 

TLTK

3

Gt Quản trị tài chính doanh nghiệp

GS.TS. Phạm Quang Trung

Nxb ĐH KTQD

2012

Sách in

5

V1617-

V1621

TLTK

4

Quản Trị Tài Chính

Brigham

Cengage

2015

Sách in

1

V1519

 

5

Kế Toán Tài Chính

Võ Văn Nhị

Nxb Kinh tế HCM

2015

Sách in

1

V1485

 

6

Kế Toán Tài Chính (Tập 1)

Trần Xuân Nam

Nxb Tài chính

2015

Sách in

2

MBS

 

7

Personnal Finance

R.Kappor

Mc Graw Hill

2005

Sach in

7

L132-

L136,L532,

L533

 

8

Finance

Cornett

Mc Graw Hill

2012

Sách in

1

L1272

 

9

Public Finance and Public Policy

Gruber

Worth

2007

Sách in

1

L591

 

10

Money, Banking, and Financial Markets

M.Ball

Worth

2009

Sách in

1

L531

 

11

The Financial Professional’s

O.Dietrich

Wiley

2012

Sách in

1

L1478

 

12

Land Conservation Financing

Mike McQueen

Island Press

2003

Sách in

1

L646

 

13

Coporate Finance A Valuation Approach

Z.Benninga

Mc Graw Hill

1997

Sách in

1

L855

 

14

Advanced Financial Accounting

E.Baker

Mc Graw Hill

2005

Sách in

2

L781, L782

 

 

15

 

Financial & Managerial Accounting

Williams

Mc Graw Hill

2008

Sách in

3

L158,159, 160

 

16

Fundamental Financial Accouting Concepts

Edmonds

Mc Graw Hill

2011

Sách in

1

L1206

 

17

Financial & Managerial Accounting

Jan Williams

Mc Graw Hill

2010

Sách in

1

L1189

 

18

Financial Accouting Fundamental

J.Wild

Mc Graw Hill

2007

Sach in

1

L838

 

19

Fundamentals of Advanced Acounting

Hoyle

Mc Graw Hill

2011

Sách in

2

L1199, L1200

 

20

Finance

Cornett

Mc Graw Hill

2009

Sách in

1

L529

 

21

Personnal Finance

R.Kappor

Mc Graw Hill

2009

Sach in

1

L588

 

22

Personnal Finance

R.Kappor

Mc Graw Hill

2012

Sach in

1

L1273