HUHT

Quản trị thương hiệu

 

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại tài liệu

Số CB

Ghi chú

1

Quản trị thương hiệu

Lê Đăng Lăng

Nxb ĐHQGHCM

2010

1

Ebook

 

 

2

Bài Giảng do giảng viên phụ trách

 

 

 

 

 

 

GV cung cấp

3

Strategic Brand Management

Kevine Lane Kaller

Pearson

2012

 

Ebook

 

 

4

User Experience Is Brand Experience: The Psychology Behind Successful Digital Products and Services

Felix van de Sand, Anna-Katharina Frison, Pamela Zotz, Andreas Riener, Katharina Holl

Springer International Publishing

2020

 

Ebook

 

MBS

5

Brand Culture and Identity: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 03 Vols

Information Resources Management Association

IGI Global / IRMA

2018

 

Ebook

 

MBS

6

Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity

Kevin Lane Keller, Ambi M. G. Parameswaran, Isaac Jacob

Pearson Education

2015

 

Ebook

 

MBS

7

The new strategic brand management : advanced insights and strategic thinking

Jean-Noël Kapferer

Kogan Page

2012

 

Ebook

 

MBS

8

Brand Management: Co-Creating Meaningful Brands

Michael Beverland

Sage Publications Ltd

2018

 

Ebook

 

MBS

9

Đỉnh cao thương hiệu

Đặng Đức Thành

Nxb ĐHQGHCM

2015

2

Sách in

658. 827

 

10

Quản trị thương hiệu – Lý thuyết và thực tiễn

Bùi Văn Quang

Nxb Lao động

2015

5

Sách in

MBS

 

11

Quản trị thương hiệu

TS. Phạm Thị Lan Hương, PGS. TS. Lê Thế Giới, TS. Lê Thị Minh Hằng

Nxb Tài Chính

2014

2

Sách in

MBS

 

12

11 quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu trên internet

Al Ries & Laura Ries

Nxb Tri Thức

2005

1

Sách in

V139

 

13

22 quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu

Al Ries & Laura Ries

Nxb Tri Thức

2005

1

Sách in

V134

 

14

Quản trị thương hiệu

Phạm Thị Lan Hương

NXB Tài chính

2014

2

Sách in

658. 82707