HUHT

Quảng cáo

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1

Quảng cáo và các hình thức Quảng cáo hiệu quả nhất

Vũ Quỳnh

Nxb Lao động xã hội

2009

Sách in

2

Advertising and PrOmotion An Integrated Marketing Communications Perspective

E.Belch

Mc Graw hill

2017

Ebook

3

Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo & Khoa học quảng cáo

C.Hopkins

Nxb Lao động xã hội

2015

Sách in

4

Quảng Cáo đột phá

M.shwartz

Nxb Hồng Đức

2016

Sách in

5

1001 ý tưởng đột phá trong Quảng cáo

Dupont

Nxb Tổng Hợp TPHCM

2016

Sách in

6

Phương thức quảng cáo tối ưu

Kathy J. Kobliski

Nxb LĐXH

2006

Ebook

7

Advertising and PrOmotion An Integrated Marketing Communications Perspective

E.Belch

Mc Graw hill

2017

Ebook